Video hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý iHCM, phần mềm quản lý triển khai tại Dseatech

Tổng quan Phần mềm quản lý mục tiêu, công việc iHCM

Giới thiệu tổng quan hệ thống phần mềm iHCM

Hướng dẫn áp dụng Nhãn công việc trên Phần mềm iHCM

Hướng dẫn xem và truy xuất báo cáo mục tiêu, công việc trên iHCM

Hướng dẫn các bước sử dụng phần mềm iHCM

Hướng dẫn thiết lập sơ đồ tổ chức và tạo tài khoản cho nhân viên trên iHCM

Hướng dẫn tạo và quản lý mục tiêu trên iHCM

Hướng dẫn tạo và quản lý công việc trên iHCM

Giới thiệu tổng quan phần mềm thiết lập, quản lý và đánh giá KPI nhân viên iHCM

Đối tác của dseatech

Chạm để gọi