Đội ngũ nhân sự

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY/ MANAGEMANT COMPANY

 

Name Position Year of birth Profession
BOARD OF DIRECTORS
Trần Phúc Dương General Director 1979 M&E Engineer/ Economy Masters
Phí Thị Hằng Deputy General Director

 

1982 M&E Engineer/ Economy Masters
Đào Xuân Mạnh Deputy General Director 1971 Economy Masters
Vũ Đức Minh Vice Director 1973 Automation Masters
Nguyễn Văn Khánh Vice Director 1980 Automation Masters
Phạm Quốc Dũng Vice Director 1980 Telecommunication – Electrical Engineer
Trần Đại Nghĩa Director in

Sai Gon branch

1971 Electrical Engineer
Trần Văn Tuấn Vice Director of Technique 1969 Telecommunication – Electrical Engineer
Đỗ Thế Lưu Vice CEO 1978 M&E Engineer
Trần Hào Hiệp Vice Director of Projects 1980 Electrical Engineer
Trần Thị Thu Vice Director of Finance 1986 Financial – Accounting

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG BAN/ LIST TECHNICAL OFFICER AND DEPARTMENS

Stt Chuyên môn/ Speciality Số Lượng/

Quantity

Trình độ chuyên môn/Experienced lever
< 3 năm/ 3 years < 5 năm/ 5 years > 5 năm/ 5 years
I Phòng kỹ thuật / Technical Dept 150
1 Thạc sỹ chuyên ngành Điện/ Master of Electrical 8 01 7
2 Kỹ sư Điện/ Electrical Engineer 70 01 09 60
3 Kỹ sư  cấp thoát nước/ Drainage engineer 35 05 10 20
4 Kỹ sư  cơ nhiệt lạnh/ Engineer cold temperatures 16 01 15
5 Kỹ sư PCCC/ Fire Protection Engineer 11 01 10
6 Kỹ sư Cơ Khí/ Mechanical Engineer 11 01 10
7 Cử nhận kinh tế/ Bachelor of Economics 10 02 08
II Phòng mua hàng / Sales Dept 07      
1 Kỹ sư Tự Động Hóa

/ Automation Engineer

02 02  
2 Kỹ sư Điện / Electrical Engineer 05 02 03
III Phòng dự án/ Project Dept 10      
1 Cử nhận kinh tế

/ Bachelor of Economics

05 02 03
2 Kỹ sư Tự Động Hóa

/ Automation Engineer

02 01 01
3 Kỹ sư Điện / Electrical Engineer 01 01
4 Kỹ sư CN Thông tin

/ Information Technology Engineer

02 02
IV Phòng kế toán / Accounting Dept 10      
1 Thạc sỹ chuyên ngành TC-KT

/ Master of Finance and Accounting

01 01
2 Đại học kế toán

/ University Accounting

02 01 05
3 Cao đẳng kế toán

/ College Accounting

02 01 02
V Phòng pháp lý / Legal Dept 01      
1 Cử nhân luật

/ Bachelor of law

01 01
VI Phòng thanh toán, QL chất lượng/ QS/QC Dept 30
1 Cử nhận kinh tế xây dựng

/ Bachelor of Economics

13 01 12
2 Kỹ sư nước, HVAC

/ Electrical Engineer

6 02 4
3 Kỹ sư cơ điện

/ Engineer

11 01 10
VII DSEATECH M&E CO., LTD- SÀI GÒN 10      
1 Kỹ sư Điện

/ Electrical Engineer

04 01 02 01
2 Kỹ sư Tự Động Hóa

/ Automation Engineer

03 01 03
3 Kỹ sư CN Thông tin

/ Information Technology Engineer

02 01 01
4 Cử nhận kinh tế

/ Bachelor of Economics

01 01
VIII Phòng lắp ráp /Assembling Dept 50      
1 Kỹ sư Điện

/ Electrical Engineer

04 03 30
2 Cao Đẳng điện

/ Electrical College

04 30
IX Công nhân kỹ thuật / Techincal Worker 1300      
1 Công nhân điện

/Electrical Worker

600 90 102 400
2 Công nhân nước

/ State Workers

400 2 98 300
3 Công nhân CN thông tin

/ Information technology workers

50 15 10 25
4 Công nhân cơ khí

/ Mechanic

131 02 09 120
5 Công nhân kỹ thuật pccc

/ Automation Worker

97 02 05 90
6 Công nhân bảo trì, bảo hành

/ Maintenance Worker

20 02 10 08

Bài viết mới hơn

Đối tác của dseatech

Chạm để gọi