Công ty CP DSEATECH GROUP Công bố V/V Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ

CÔNG TY CỔ PHẦN DSEATECH GROUP             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DSEATECH GROUP

  • Căn cứ luật Doanh Nghiệp Quốc Hội nước CHXHCN VIỆT NAM thông qua ngày 26/11/2014
  • Căn cứ nghị định 78/2015 ND-CP của chính phủ ngày 14/0/2015 về đăng ký doanh nghiệp.
  • Căn cứ điều lệ Công ty.
  • Căn cứ biên bản họp hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần DSEATECH GROUP
  • Xét tình hình kinh doanh công ty

                                                                    QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau

  1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

+ Vốn điều lệ đã đăng ký 200.000.000.000 đồng ( Hai trăm tỷ đồng)

+ Vốn điều lệ tăng lên là:  500.000.000.000 đồng ( Năm trăm tỷ đồng).

Mệnh giá cổ phần 100.000 đồng/ Cổ phần

Tổng 5.000.000 triệu cổ phần.

Vậy Công ty Cổ Phần DSEATECH GROUP trân trọng thông báo.

TM/ CÔng ty CỔ PHẦN DSEATECH GROUP

Chủ Tịch HĐQT/ TGĐ

TRẦN PHÚC DƯƠNG

( ĐÃ KÝ)

Đối tác của dseatech

Chạm để gọi