Đội ngũ nhân sự

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY/ MANAGEMANT COMPANY

 

Name Position Year of birth Profession
BOARD OF DIRECTORS
Trần Phúc Dương General Director 1979 M&E Engineer/ Economy Masters
Phí Thị Hằng Deputy General Director

 

1982 M&E Engineer/ Economy Masters
Vũ Đức Minh Vice Director 1973 Automation Masters
Nguyễn Văn Khánh Vice Director 1980 Automation Masters
Phạm Quốc Dũng Vice Director 1980 Telecommunication – Electrical Engineer
Trần Đại Nghĩa Director in

Sai Gon branch

1971 Electrical Engineer
Trần Văn Tuấn Vice Director of Technique 1969 Telecommunication – Electrical Engineer
Đỗ Thế Lưu Vice CEO 1978 M&E Engineer
Trần Hào Hiệp Vice Director of Projects 1980 Electrical Engineer
Trần Thị Thu Vice Director of Finance 1986 Financial – Accounting

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG BAN/ LIST TECHNICAL OFFICER AND DEPARTMENS

Stt Chuyên môn/ Speciality Số Lượng/

Quantity

Trình độ chuyên môn/Experienced lever
< 3 năm/ 3 years < 5 năm/ 5 years > 5 năm/ 5 years
I Phòng kỹ thuật / Technical Dept 150
1 Thạc sỹ chuyên ngành Điện/ Master of Electrical 8 01 7
2 Kỹ sư Điện/ Electrical Engineer 70 01 09 60
3 Kỹ sư  cấp thoát nước/ Drainage engineer 35 05 10 20
4 Kỹ sư  cơ nhiệt lạnh/ Engineer cold temperatures 16 01 15
5 Kỹ sư PCCC/ Fire Protection Engineer 11 01 10
6 Kỹ sư Cơ Khí/ Mechanical Engineer 11 01 10
7 Cử nhận kinh tế/ Bachelor of Economics 10 02 08
II Phòng mua hàng / Sales Dept 07      
1 Kỹ sư Tự Động Hóa

/ Automation Engineer

02 02  
2 Kỹ sư Điện / Electrical Engineer 05 02 03
III Phòng dự án/ Project Dept 10      
1 Cử nhận kinh tế

/ Bachelor of Economics

05 02 03
2 Kỹ sư Tự Động Hóa

/ Automation Engineer

02 01 01
3 Kỹ sư Điện / Electrical Engineer 01 01
4 Kỹ sư CN Thông tin

/ Information Technology Engineer

02 02
IV Phòng kế toán / Accounting Dept 10      
1 Thạc sỹ chuyên ngành TC-KT

/ Master of Finance and Accounting

01 01
2 Đại học kế toán

/ University Accounting

02 01 05
3 Cao đẳng kế toán

/ College Accounting

02 01 02
V Phòng pháp lý / Legal Dept 01      
1 Cử nhân luật

/ Bachelor of law

01 01
VI Phòng thanh toán, QL chất lượng/ QS/QC Dept 30
1 Cử nhận kinh tế xây dựng

/ Bachelor of Economics

13 01 12
2 Kỹ sư nước, HVAC

/ Electrical Engineer

6 02 4
3 Kỹ sư cơ điện

/ Engineer

11 01 10
VII DSEATECH M&E CO., LTD- SÀI GÒN 10      
1 Kỹ sư Điện

/ Electrical Engineer

04 01 02 01
2 Kỹ sư Tự Động Hóa

/ Automation Engineer

03 01 03
3 Kỹ sư CN Thông tin

/ Information Technology Engineer

02 01 01
4 Cử nhận kinh tế

/ Bachelor of Economics

01 01
VIII Phòng lắp ráp /Assembling Dept 50      
1 Kỹ sư Điện

/ Electrical Engineer

04 03 30
2 Cao Đẳng điện

/ Electrical College

04 30
IX Công nhân kỹ thuật / Techincal Worker 1300      
1 Công nhân điện

/Electrical Worker

600 90 102 400
2 Công nhân nước

/ State Workers

400 2 98 300
3 Công nhân CN thông tin

/ Information technology workers

50 15 10 25
4 Công nhân cơ khí

/ Mechanic

131 02 09 120
5 Công nhân kỹ thuật pccc

/ Automation Worker

97 02 05 90
6 Công nhân bảo trì, bảo hành

/ Maintenance Worker

20 02 10 08

Đối tác của dseatech

Chạm để gọi