DSEATECH cho vay lãi suất 0% mua nhà, an cư lập nghiệp.

Công ty DSEATECH                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DSEATECH số: 001/2014                                                                                    Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Tri ân cán bộ, cho vay mua nhà
 Kính gửi: Cán bộ nhân viên Công ty DSEATECH
Để tri ân cán bộ nhân viên ( CBNV) Công ty DSEATECH có thành tích xuất sắc, có tâm với Công ty, có số năm cống hiến  trong thời gian dài.
Nay Công ty có chủ trương Cho vay, hoặc ứng trước lương, thưởng để hoàn thành giấc mơ mọi người có nhà để ổn định nơi ăn chốn ở “ an cư lập nghiệp”.
Tổng giám đốc Công ty DSEATECH quyết định đưa ra chủ trương nhằm tạo điều kiện cho anh em cán bộ công nhân viên Công ty DSEATECH vay hoặc ứng lương để mua nhà.
Cụ thể như sau:
1.      Cán bộ nhân viên Công ty DSEATECH có thành tích xuất sắc và có năm thâm niên cống hiến cho Công ty DSEATECH từ 5 năm – 6 năm được vay hoặc ứng lương: 100.000.000 – 120.000.000 vnđ.
2.      Cán bộ nhân viên Công ty DSEATECH có thành tích xuất sắc và có năm thâm niên cống hiến cho Công ty DSEATECH từ 7 năm – 8 năm được vay hoặc ứng lương: 150.000.000 – 200.000.000 vnđ.
3.      Cán bộ nhân viên Công ty DSEATECH có thành tích xuất sắc và có năm thâm niên cống hiến cho Công ty DSEATECH từ 8 năm – 10 năm được vay hoặc ứng lương: 200.000.000 – 300.000.000 vnđ.
4.      Cán bộ nhân viên Công ty DSEATECH có thành tích xuất sắc và có năm thâm niên cống hiến cho Công ty DSEATECH từ 10 năm –15 năm được vay hoặc ứng lương: 300.000.000– 500.000.000 vnđ.
5.       Cán bộ nhân viên Công ty DSEATECH có thành tích xuất sắc và có năm thâm niên cống hiến cho Công ty DSEATECH từ 10 năm –15 năm được vay hoặc ứng lương: 500.000.000 – 1.000.000.000 vnđ.

Vậy bằng văn bản này, Công ty xin được thông báo tới toàn thể cán bộ nhân viên được biết để thực hiện. Nếu ai đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu thì xin đăng ký với Công ty để Công ty đánh giá và xét duyệt.
Thủ tục cho vay hay ứng trước sẽ được hai bên thỏa thuận thêm.
Chú ý: Mức vay hay ứng trước với lãi suất là 0% trong thời gian CBNV đang cống hiến cho công ty.
Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.
Hà Nội ngày 21 tháng 11 năm 2014
TM Công ty DSEATECH
Tổng Giám Đốc

Trần Phúc Dương
                                                                                                                           ( Đã ký)

Chạm để gọi